ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Jelen Szerződés hatálya az Baby Life Care Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Szolgáltató) – és a Fogyasztó (úgy is mint Kismama) közötti jogviszonyra terjed ki. Szolgáltató a Magzatmentő program keretei között az otthoni CTG távfelügyeleti szolgáltatást az alábbi feltételekkel nyújtja a Fogyasztó részére.

Szolgáltató:

 

Név: Baby Life Care Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

Cégjegyzékszám: 09-09-032606

Adószám: 24806745-2-09

Képviseli: Kun-Takács Júlia ügyvezető

A szolgáltatás jellege:

1) A Szolgáltató a FETAPHON HOME MONITOR Magzatfigyelő Rendszer segítségével a Kismama (a továbbiakban: Fogyasztó) otthoni NST-CTG vizsgálatát végzi. A Szolgáltató a Fogyasztó által a Fetaphon NST-CTG készülékkel – a továbbiakban Készülék – történt mérést követően, a Készülékről érkező adatokból létrejövő NST-CTG görbéket – a továbbiakban Görbe – kielemzi. A szolgáltatás jelentősége abban valósul meg, hogy kockázatot jelentő tünetek időben felismerhetővé válnak és az orvoshoz irányítással megelőzhetőek az esetleges tragédiák.

2) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban Szolgáltatás – egészségügyi szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal HB-03/NEO/00524-4/2024 ügyszámon kiadott működési engedélye birtokában nyújtja. A leletezési tevékenységet Dr. Török Miklós prof. a HOMO EUROPIEN (SYST) Bt. keretében végzi a Szolgáltató személyes közreműködőjeként.

3) Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy:

 1. Jelenlegi klinikai ismereteink szerint, a naponta végzett NST-CTG vizsgálat, azaz a Fetaphon használata sem adhat 100%-os biztonságot a méhen belüli elhalásokkal szemben.
 2. Az orvosi szakirodalomban foglalt adatok szerint, normális NST-t követően is bekövetkezhet, előjel nélküli méhen belüli elhalás. Ilyen az otthoni monitort használók csoportjában még nem fordult elő.
 3. Az otthoni CTG vizsgálatot naponta legalább egy alkalommal kell elvégezni ahhoz, hogy a legjobb hatásfokkal segítsen megelőzni a méhen belüli elhalást.
 4. Az eddigi klinikai adatok alapján, a veleszületett agykárosodások valószínűségét nem csökkenti az otthoni CTG vizsgálat.
 5. Az otthoni CTG egy diagnosztikus eszköz és módszer, ami segít felismerni, hogy a magzat veszélyben lehet a méhen belül. A veszély megszüntetése, illetve a veszélyhelyzet fokának megítéléséhez egyéb vizsgálatokat kell végezni és azokat helyesen értékelni, majd a megfelelő terápiát alkalmazni. Ezek elvégzéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. Az újszülött születés utáni állapotát egyéb tényezők is befolyásolják, úgymint a szülés közben alkalmazott gyógyszerek, érzéstelenítés, szülésvezetés mikéntje stb. Az otthoni CTG a megfelelő diagnózishoz segít hozzá, ugyanakkor a terápia megfelelősége meghatározó az eredmény szempontjából. Vagyis, ha a CTG kóros volta után a gondozó egészségügyi szervezet, orvos által végzett terápiás lépések nem megfelelőek, az eredmény tehát az újszülött születéskori állapota rossz lehet, függetlenül a korábban végzett NST-k eredményétől.
 7. A „Kóros” eredmény sem jelenti feltétlenül azt, hogy a magzat akut veszélyben van. A megfelelő terápiás eljárás eldöntéséhez egyéb vizsgálatokra és azok alapján megfelelő klinikai döntésre van szükség.
 8. Az otthoni motorizálás mellett a várandósok gondozására vonatkozó rendeleteket be kell tartani, az előírt vizsgálatokon rész kell venni. A Fetaphon használatának célja a szolgáltatást igénybevevők biztonságának fokozása a megfigyelési időszak megnyújtásával.

A Fogyasztó a fenti tájékoztatást tudomásul vette.

A szerződés létrejötte:

4) A szolgáltatásra történő megrendelést a Szolgáltató – a kötelezően megadandó adatok tekintetében – hiánytalanul kitöltött Belépési nyilatkozat és annak visszaküldése esetén fogadja el. Az opcionálisan megadható egészségügyi adatok a pontosabb leletezést teszik lehetővé, az egyes kritikus tényezők megléte fokozott veszélyeztetési állapotra utalhat. A Belépési nyilatkozat megtalálható a www.magzatmento.hu oldalon.

5) A Belépési nyilatkozatot Fogyasztó az alábbi linken keresztül tudja kitölteni (https://magzatmento.hu/ belepesi_nyilatkozat.pdf), a kitöltött Belépési nyilatkozatot Szolgáltató a Fogyasztó megadott e-mail címére megküldi. A nyilatkozat hiánytalan kitöltése feltétele a szolgáltatás megkezdésének. A kitöltött Belépési Nyilatkozatot Fogyasztó köteles AVDH szolgáltatással Ügyfélkapun hitelesíteni, majd a hitelesített nyilatkozatot e-mailen visszaküldeni Szolgáltató részére. A Belépési nyilatkozat hitelesítéséhez videó útmutatót az alábbi linken keresztül érhető el (https://www.youtube.com/watch?v=KXfdX7joCt4), a hitelesítési/aláírási szolgáltatást pedig az alábbi linken érheti el (https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d04b7961-0f08-46f1-8f0b-bcd8133562be). A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a kitöltött Belépési nyilatkozat birtokában (elektronikus, aláírt példánnyal a birtokában) és a szolgáltatási díj kiegyenlítését követően kezdi meg. Szolgáltató kizárólag az előző mondatban meghatározott 2 (kettő) feltétel együttes fennállása esetén köteles a szolgáltatást aktiválni és annak nyújtását megkezdeni.

6) A Szolgáltatás aktiválásról a Fogyasztó a Belépési nyilatkozaton megadott e-mail címre értesítést kap. A Szolgáltató a mérések kiértékelését csak az aktiválásról szóló értesítést követően kezdi meg.

A készülék átvétele:

7) A Készülékkel az alábbi eszközök és tartozékok kerülnek átadásra:

 • – 1 db készülék
 • – hordozótáska
 • – 2 db érzékelő fej
 • – 2 db felerősítő öv
 • – 1 db hálózati töltő
 • – 1 db adapter – készülék része

8) A Készülék átvétele történhet futárszolgálattal történő kézbesítés útján, vagy személyesen az alábbi címen működő Magzatmentő Program ponton előre egyeztetett időpontban:

 • – 4025 Debrecen Hatvan u. 58.,

A Készülék személyesen történő átadásával egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül felvételre. A futárszolgálat igénybevételekor az átvétel igazolása a futárszolgálat erre biztosított felületén történik.

9) A használati utasítást a Fogyasztó az alábbi linken keresztül éri el https://magzatmento.hu/felhasznaloi_kezikonyv.pdf, ezen felül a használat könnyítése érdekében videós segítség található a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=Lra0U09fyfA.

10) A Fogyasztó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Szolgáltató a Készülék használatához a fentieken túlmenően is segítséget nyújt. A Fogyasztó igénye szerint a betanítás történhet telefonon, skype-on, személyesen a debreceni Magzatmentő Program ponton előzetes bejelentkezés alapján. Az időpontegyeztetés céljából a Fogyasztó a magzatmento@babylifecare.hu e-mail címre küldött üzenettel tud bejelentkezni betanításra időpont javaslattal, amely időpont megfelelőségét az ügyfélszolgálat válasz e-maillel vagy telefonon igazolja vissza.

11) A Szolgáltató jogosult jelen általános szolgáltatási feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget a hatályba lépést megelőző 15 napig a www.magzatmento.hu honlapon közzétenni. A módosítás a hatályba lépést követően kötelező erejű, kivéve, ha a Fogyasztó a hatályba lépéstől számított 15 napon belül írásban jelzi, hogy a módosítást nem fogadja el.

A Fogyasztó elállási és felmondási joga

12) A Fogyasztó a szolgáltatás igénybevételétől a Belépési nyilatkozat aláírását követő 14 naptári napon belül elállhat, de köteles 6000.-Ft adminisztrációs költséget megfizetni Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlásának részletes szabályait a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza.

13) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a Belépési nyilatkozat aláírásától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

14) A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

15) Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó a Belépési nyilatkozatot e-mailben elküldte Szolgáltatónak és az Szolgáltató e-mail címére beérkezett. Fogyasztó köteles a készüléket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

16) Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

17) Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

18) A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

19) Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

20) A termék visszaküldése díjtalan, annak költségét a Szolgáltató viseli. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

21) A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a készüléket vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

22) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) érhető el.

23) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083) érhető el.

24) Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Fogyasztókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg azon személyt, aki a szakmája, önálló vállalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

25) Amennyiben a Fogyasztó a Belépési nyilatkozatot kitöltve visszaküldi Szolgáltató e-mail címére és a Készülék használatát elkezdi, érkeznek mérések tőle, ám időközben úgy dönt, hogy az adott szolgáltatást felmondja, úgy a felek kötelesek elszámolni. A felmondási jogát a Fogyasztó írásban gyakorolhatja 8 napos felmondási idővel. Ez esetben köteles az írásbeli felmondással egyidejűleg a Készüléket hibátlan állapotban visszajuttatni Szolgáltató részére. Szolgáltató köteles időarányosan megállapítani a szolgáltatásért járó ellenértéket és visszautalja a különbözetet a Fogyasztó részére a felmondás beérkezését követő 3 naptári napon belül.

26) Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikusan küldött levél útján) az alábbi címre: 4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

Email cím: magzatmento@babylifecare.hu

A készülék használata, a szolgáltatás jellege:

27) A szolgáltatás természetét figyelembe véve, az kizárólag várandós anyák számára nyújtható. A CTG vizsgálat során annak telemedicinális jellegére tekintettel a Fogyasztó részére átadott készülékkel maga végzi el a 20 perces mérést az átadott használati utasításnak megfelelően.

28) A Fetaphon készüléket kizárólag az előjegyzett személy jogosult használni. A Fogyasztó ennek betartására felelősséget vállal. A különböző Fogyasztókon végzett mérésekből származó, de egy regisztrált felhasználótól érkező adatok fals eredményeket és leleteket eredményezhetnek. A terhességi hét, a kor, a különböző rizikófaktorok és nem utolsó sorban a beérkező mérések tendenciája együttesen kerül figyelembevételre a leletezési tevékenység során. Ezért is hordoz magában különösen nagy kockázatot a regisztrált Fogyasztón kívüli további személyek által történő készülékhasználat. A CTG görbe által kirajzolt tünetek, illetve ezek megítélése az ilyen jellegű rendeltetéssel ellentétes használat esetén már nem tükrözik a valóságot és ennek tényéről a leletezést végző orvosoknak nincs is tudomásuk. Ennek következtében az ilyen Fogyasztói tevékenységből származó hibákért, téves riasztási eseményekért, illetve azok elmaradásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ikergyermekek esetén

29) Az ikergyermekekkel várandós Fogyasztóknál meg kell adni Szolgáltató részére azt az információt, hogy hány gyermekkel várandósak. Ikerterhesség esetén a mérés naponta elvégzendő mindkét gyermekre vonatkozóan. A mérések során minden alkalommal először az „A”, ezt követően pedig a „B” magzatot monitorozzák. Ezzel lehetővé válik a magzatok mért értékeinek tendenciában történő nyomon követése, és ezáltal az esetleges állapotromlások észlelése is.

A vizsgálat elvégzése, üzenetek:

30) A monitorozást minden esetben 20 percig kell végezni. A mérés elindításával a készülék kijelzőjének számlálója jelzi a vizsgálatból hátralévő időt. Amennyiben megszakításra kerül a mérés, tehát az rövidebb ideig tart, mint 20 perc, sikertelen mérést regisztrál a rendszer és a vizsgálat megismétlésére felhívó üzenet érkezik vissza a kismamához. A monitorozás után Szolgáltató javasolja 30 percre elektromos hálózatra csatlakoztatni a készüléket, valamint a monitorozás előtt is lehetőleg 1 órával. A Fogyasztónak ügyelni kell arra, hogy a készülék ne maradjon töltés alatt egész nap, mivel az az akkumulátor teljesítményének idő előtti romlásához vezethet.

31) A mérések eredményét a Szolgáltató minden esetben megküldi a Készülékre a mérést követő 24 órán belül. Az üzenet érkezését egy boríték jelzi. Fogyasztó az előjegyzés során rendelkezhet arról, hogy a kezelőorvosa is megkapja a mérést/görbét. A görbék kiértékelése kizárólag a Készülék kijelzőjén jelenik meg.

32) A görbék kiértékelését követően négy féle válaszüzenet érkezhet:

 • Normális: Minden rendben.
 • Gyanús: Kérjük a mérést 12 órán belül ismételje meg! A megismételt mérést követően ismét az ebben a pontban leírt négy féle válaszüzenet jelenik meg. A Szolgáltató javasolja továbbá, hogy „Gyanús” üzenet megjelenése esetén a Fogyasztó azonnali hatállyal vegye fel a kapcsolatot a kezelőorvosával.
 • Kóros: További vizsgálatok szükségesek! Mindenképpen vegye fel a kapcsolatot orvosával!
 • Nem értékelhető: Kérjük, ismételje meg!

Alarming/riasztási rendszer:

33) A program annak érdekében jött létre, hogy a születendő gyermekek állapotát ne csupán hetente, vagy két-három naponta vizsgálják, hanem naponta visszajelzést kapjon róla a Fogyasztó. Ennek érdekében a Fogyasztónak naponta el kell végezni a biológiai kockázattól mentes Fetaphon készülékkel történő monitorozást. A tünetek észlelésében jelentős szerepet játszik, hogy minden napról legyen egy-egy eredmény és időben észlelhetőek legyenek az esetleges különbségek/ komplikációk.

34) Kóros eredmény esetén a készülékre érkező információ („További vizsgálatok szükségesek! Mindenképpen vegye fel a kapcsolatot orvosával!”) mellett rendelkezésre állási időben a kiértékelést követő 12 órán belül a telefonos ügyfélszolgálat is tájékoztatja a kismamát arról, hogy a magzat és saját biztonsága és egészsége érdekében haladéktalanul keresse fel orvosát további vizsgálatok elvégzése érdekében. A Szolgáltató a tünetek figyelését végzi. Diagnózis felállítása érdekében további vizsgálatok elvégzése szükséges, melyekre a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

A Szolgáltató rendelkezésre állási ideje: munkanapokon 7:30-18:00 óráig.

 

35) A beérkező mérések 24 órán belül kiértékelésre és megküldésre kerülnek. Az adattovábbítás a Készülék elektromos hálózatba történő csatlakozását követően kezdődik meg és ezt követően a kijelzőn figyelemmel kísérhető az adatátvitel megtörténte. Tekintettel arra, hogy a Készülék teljesen passzív, felesleges energiákat nem sugároz a környezete felé, 30 percenként egy alkalommal jelentkezik fel a hálózatra és fogadja az üzeneteket. Az adattovábbítás, az adatfeldolgozás (mérések elemzése, kiértékelése, validálása) és az eredmények visszaküldése a Fogyasztó részére 24 órán belül megtörténik.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 7:30 órától 18:00 óráig áll a Fogyasztók rendelkezésére, illetve ebben az időintervallumban kezdeményeznek hívásokat az érintettek felé.

36) FONTOS! Az adatküldésre csak megfelelő GSM lefedettség esetén képes a Készülék, tekintettel arra, hogy a Készülékben egy adatátvitelre alkalmas SIM kártya található, amely GPRS útján kommunikál a Szolgáltatóval. A mobilszolgáltató tevékenységéből eredő hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

37) A szolgáltatás szünetelhet vis maior esetén (előre nem látható külső ok). Ez esetben a szolgáltatás szünetelése kapcsán Szolgáltatót nem terheli felelősség a szünetelésért. A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót.

A Fogyasztó kötelezettségei:

 

38) A Fogyasztó köteles a Készüléket rendeltetésszerűen használni. A Fogyasztó felelős minden olyan kárért, ami a rendeltetésellenes használat következtében keletkezik. A készülék műszaki állapotával, javítási költségeivel kapcsolatban a Baby Life Care Hungary Kft. tájékoztatást a magzatmento@babylifecare.hu e-mail címen keresztül tud adni. Amennyiben a Készülék elvész, ellopják vagy megsemmisül, a Fogyasztó köteles megtéríteni a Készülék értékét, összesen 350.000. -Forintot.

40) A Fogyasztó köteles a Készüléket a szülést követő 5 munkanapon belül a futárszolgálat részére átadni. Szolgáltató 5 munkanap elteltével, amennyiben a Fogyasztó nem adja át a futárszolgálatnak a készüléket igazolhatóan visszaküldésre, úgy a Szolgáltató jogosult napi 2000 Ft kötbért kiszámlázni a Készülék Futárszolgálatnak történő igazolt átadásáig. A Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére a Készüléket az átvett állapotban, hiba és sérülésmentesen visszajuttatni.

A Szolgáltató felelőssége:

41) A készülék használata nem ad 100%-os biztonságot a méhen belüli elhalásokkal szemben. Amennyiben a Készülék használata során méhen belüli elhalás történik, a Szolgáltatót kizárólag abban az esetben terheli kárfelelősség, ha a Fogyasztó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit betartotta, és a Szolgáltató kóros kiértékelési eredmények esetén elmulasztja a Fogyasztó értesítését és a magzat elhalása ezzel okozati összefüggésben áll.

A szolgáltatás díjazása:

 

42) A szolgáltatás alapdíja napi (naptári napokban számított) egy alkalommal történő mérést foglal magában. A további mérések nem kerülnek felszámításra, ám leletezés és kiértékelés ez esetben nem történik. Az árakat a www.magzatmento.hu honlapon közzétett mindenkori díjszabás tartalmazza.

43) A Szolgáltatás díjmentes az általános forgalmi adó alól. A Szolgáltató a díjszabásban ÁFA mentes díjakat tűntet fel. Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA mentes szolgáltatások ÁFA körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában díj összegét az ÁFA összegével megemelni. A Fogyasztó ezen ÁFA-összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles.

44) Szolgáltató Fogyasztó részére a Fogyasztó által a Belépési nyilatkozatban megadott e-mail címre mailben díjbekérőt küld, amely díjbekérőn szereplő szolgáltatás díját Fogyasztó köteles a szamlazz.hu szolgáltatón keresztül megfizetni a Szolgáltatás megrendelésekor. A szolgáltatási díj kifizetése feltétele a Szolgáltatás megkezdésének.

45) A mindenkori listaár árainak csökkentésének meghatározása esetén meg kell jelölni a korábbi, a Szolgáltató által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat.

46) A Szolgáltató 40. pontban meghatározott kötbérre vonatkozóan Fogyasztó részéről történő fizetési késedelem esetén törvényes késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni Fogyasztóval szemben.

47) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat előzetes tájékoztatási kötelezettség mellett egyoldalúan módosítani, ez azonban nem vonatkozik a már megrendelt Szolgáltatásra. Az esetleges díj változást a Szolgáltató közzéteszi a honlapon. Szolgáltató rögzíti, hogy kizárólag aktuális árlista alapján jogosult nyújtani a szolgáltatást. Az árlistán minden esetben szerepel a hatálybalépés dátuma, ahonnan az árak érvényesek.

A szolgáltatás igénybevétele külföldről:

48) Amennyiben Magyarország területén kívül kívánja a Fogyasztó igénybe venni szolgáltatásunkat, ezen igényét az utazás megkezdését megelőzően legalább 7 munkanappal korábban jeleznie kell az ügyfélszolgálat részére, hogy a roaming aktiválására és annakidőtartamának beállítására határidőben sor kerüljön. Ennek érdekében az igénybejelentéssel egyidejűleg meg kell adni a külföldi tartózkodás kezdő és végnapját is. A roaming használattal járó többlet terhek a mindenkori díjszabásban meghatározott mértékben és módon kerülnek felszámításra a szolgáltatási díjon felül.

49) Amennyiben a készüléket külföldön veszi át a Fogyasztó, úgy a szállítással kapcsolatos költségek, valamint Európai Unión kívüli országok esetén a vámmal járó költségek is a Fogyasztót terhelik

Szavatosság:

 

50) Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

51) Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a készülék javítását, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szolgáltatási szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a Szolgáltató nem végezte el a javítást vagy a cserét, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta a készülék szerződésszerűvé tételét;
 1. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a készülék szerződésszerűvé tételét;
 1. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szolgáltatás azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 1. d) a Szolgáltató nem vállalta a készülék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a készüléket szerződésszerűvé tenni.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül belül telefonon a +3621 383 2201  telefonszámon, amennyiben a telefonszám nem elérhető, e-mailben a magzatmento@babylifecare.hu címre közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

52) Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

53) A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

54) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

55) A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

56) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

57) Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

58) A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

59) A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

 

 

Vegyes rendelkezések:

60) A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, e-mail-ben kötelesek egymással közölni. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül közli a Szolgáltatóval.

61) A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő jogvitát megkísérlik peren kívül megoldani.

62) Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. A Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. (Eütv.) törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvosszakmai előírások rendelkezései irányadók.

Verzió: 1.0.

Hatályba lép: 2024. február 21.